Swap walutowo-procentowy (CIRS)

by in Uncategorized on December 10, 2021

Taki podmiot może być zainteresowany zamianą zobowiązań w PLN na zobowiązanie w walucie EUR ze względu na:

– możliwość kompensowania wymagalnych zobowiązań (posiadając kredyt w EUR spłata następować będzie z osiąganych przychodów w EUR),

– różnicę w poziomie stopy procentowej (EURIBOR a WIBOR) co ma przełożenie na koszt finansowania,

Swap walutowo-procentowy nazywa jest również kapitałowym swapem walutowym a także w nomenklaturze angielskiej: Cross Currency and limit skarbowy Interest Rate Swap (CCIRS), Cross Currency Swap (CCS). Do zawarcia transakcji swapa walutowo-procentowego klient musi spełnić szereg obowiązków, do których najważniejszych należą:

– posiadanie stałych, udokumentowanych przychodów w wymaganej walucie (w walucie na którą następuje wymiana płatności),

– posiadania ekspozycji (finansowania, zobowiązań) której waluta podlega zamianie,

– przyznanie sublimitu umożliwiającego zawarcie transakcji swap (którego przeprocesowania oznacza przeanalizowanie zdolności kredytowej klienta).

Po spełnieniu powyższych warunków klientowi przedstawiona zostaje propozycja zamiany płatności w walucie obecnej na walutę nową (pożądaną).

Tworzony jest harmonogram w którym płatności odsetkowe w walucie obecnej ulegają zamianie na płatności odsetkowe w walucie pożądanej.

Swap walutowo-procentowy obejmować może wymianę zarówno kapitału jak i odsetek lub wymianę samych płatności odsetkowych. W transakcji występują więc dwa strumieni płatności (w różnych walutach) które nazywane są nogami (swapa).

Categories: Uncategorized

Tags:

Categories